Poniedziałek, Grudzień 12, 2016, 07:52

Zmiana wprowadzona w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przyniosła zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych od początku 2017 roku.

Zgodnie ze zmienionym przepisem dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

We wcześniej obowiązującej wersji tego zapisu równowartość transakcji rozliczonej gotówką nie mogła być wyższa niż 15.000 euro przeliczonych na złote wg średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa konta bankowego.

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej transakcją jest umowa (której przedmiotem może być odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi), będąca źródłem stosunku zobowiązaniowego, zawierana między przedsiębiorcami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zatem jednorazową wartość transakcji należy utożsamiać z całkowitą wartością wierzytelności lub zobowiązań wynikającą z umowy.

Wymóg dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego będzie spełniony także w przypadku płatności dokonywanych się za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi, takimi jak m. in. karty płatnicze, jak również wpłat dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp.

Jak wyjaśniają organy skarbowe, przepis limitujący rozliczenia gotówkowe nie ma zastosowania do innych, znanych form regulowania (wygasania) zobowiązań, które nie mają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. W związku z tym, np.: kompensata (potrącenie), czy wymiana barterowa nie są objęte omawianymi przepisami. Chociaż dochodzi wówczas do uregulowania (wygaśnięcia) zobowiązania, to strony umowy nie dokonują "płatności", które mogłyby być objęte zakresem tych regulacji.

Limity transakcji gotówkowych nie dotyczą także osób fizycznych dokonujących zakupów przedmiotów do majątku prywatnego (nawet gdy stroną transakcji jest przedsiębiorca), również jeżeli po rozpoczęciu działalności gospodarczej nabyte w ten sposób przedmioty zostaną ujęte w ewidencji środków trwałych.

Dodatkowe informacje:

Limit transakcji gotówkowych w praktyce


Nota prawna
Treści publikowane na stronach in4tax.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią porad prawnych ani nie są wykładnią prawa. Przedstawione wyjaśnienia odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.
Właściciel strony in4tax.pl zastrzega sobie prawo do zmiany prezentowanych treści, szczególnie w przypadku zmiany przepisów, orzecznictwa lub stanowiska organów administracji.
Właściciel strony in4tax.pl nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane zastosowaniem się lub brakiem zastosowania się do treści wpisów publikowanych na stronach in4tax.pl.
 
Copyright 2016-2017 in4tax Podatki Finanse Usł‚ugi Robert Mikoł‚ajko. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zatrzeżone. 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem